Tag: beer and liquor stores.

  • Favourite

    Alex Wine Shop அலெக்ஸ் ஒயின் கடை

    Alex Wine Shop is located in Jaffna. Alex Wine Shop is working in Shopping, Wine, beer & liquor stores activities. அலெக்ஸ் வைன் ஷாப் யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ளது. பிரிவுகள்: சிறப்பு கடைகளில் பானங்கள் சில்லறை விற்பனை, மது, பீர் மற்றும் மதுபான கடைகள் தள வகைகள் மது, பீர் மற்றும் மதுபான கடைகள் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் பானங்கள் ISIC குறியீடுகள் Read more [...]